menu eshop

Damaškové povlečení, ubrusy, prostěradla, přehozy, hotelový textil

Damaškové povlečení, ubrusy, prostěradla, přehozy, hotelový textil

menu
shopping_cart
Nákupní košík
celkem: 0 Kč (0ks)
Povlečení
Prostěradla
Ručníky, Osušky
TEXTIL pro MŠ
HOTELOVÝ TEXTIL
NAŠE PRODUKTY zavřít
Další informace
NOVINKY

Teflonové ubrusy - ubrusy s vodoodpudivou úpravou


AKČNÍ ZBOŽÍ
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
 1. Ubrus Damaškový hladký, bílý - rozměr 120 x 160cm
 2. Ubrus Damaškový hladký, bílý - rozměr 120 x 180cm
 3. Ubrus Damaškový hladký, bílý - rozměr 120 x 220cm
 4. Prostěradlo klasické bílé H-BA 112 roměr 140 x 240 cm
 5. Dětské prostěradlo froté MŠ - 70x140 kiwi 042
 6. Dětské prostěradlo froté MŠ - 70x140 meruňková 003
 7. Prošívaný set MŠ MEDICAL - 40x60 + 90x135 / 400g - praní 95°C
 8. Dětské povlečení MŠ 40x60/90x135 - bavlna NB 181 Žirafa modrá
 9. Dětské povlečení MŠ 40x60/90x135 - bavlna NB 262 Žirafa zelená

Ochrana osobních údajů

Firma Alena Ráčková, PROFITEX – PROSTĚJOV, IČ: 46891340, provozovna : Wolkerova 37, Prostějov, 79601, jakožto správce osobních údajů,(dále jen firma Profitex-Prostějov ) si Vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany firmy Profitex-Prostějov, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany firmy Profitex-Prostějov.

 1. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které firmě Profitex-Prostějov poskytujete v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb (např. v rámci objednávky zboží v e-shopu, Jedná se o tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Adresa pobytu či doručovací adresa

Zpracováváme tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 1. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Vaše osobní údaje zpracováváme?
 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu
  • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.
  • V případě tvorby objednávky shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k Vašemu kontaktování za účelem doručení objednaného zboží.
 • Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací
  • Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností firmy Profitex-Prostějov. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracováváme osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.
  • Při vyřizování reklamací shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o koupeném zboží.
 1. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?
 • Vaše osobní údaje zpracováváme v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů firmy Profitex-Prostějov (viz výše). Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.
 1. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle firmy Profitex-Prostějov a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery firmy Profitex-Prostějov. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si pečlivě vybíráme a svěříme osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro naši firmu zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které pro nás tyto služby využívají (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů);
 • osoby, které pro naši firmu zajišťují expedici zboží zákazníkům;
 1. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany naší firmy?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů(pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely;
 • Právo na přístup k osobním údajům(právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů(právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu(právo požadovat, aby naše firma bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování(právo požadovat, abychom omezili zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu ověřujeme správnost údajů; nebo pokud by z naší strany byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz(právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje naší firmou zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by z naší strany byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo vznést námitku(právo požadovat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Bezpečnost

Dbáme na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Klademe při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je z naší strany pravidelně revidováno a ochranu neustále vylepšujeme.

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na firmu Alena Ráčková písemně na adrese Wolkerova 37, Prostějov 79601 či na tel. č. 582 346 300 nebo e-mailové adrese profitex.prostejov@seznam.cz.